Co je to stres a jak vás ohrožuje?

Co je to stres a jak vás ohrožuje?

Současný životní styl klade značné nároky na naši výkonnost. Neustálý tlak vyvíjený na lidský organismus vyčerpává přirozenou obranyschopnost a může vést k přetížení organismu. V této souvislosti se často hovoří o stresu.

Co to však přesně je? Co je to stres?  
Stres je tělesná a duševní reakce na vnitřní a vnější faktory – stresory – jakými jsou např. pracovní nápor, časová tíseň, neustálý shon, ztráta blízké osoby, které samy o sobě ještě nevedou k onemocnění, ale mohou k němu nemalou mírou přispět a v podstatě onemocnění spustit. Zpočátku si těchto problémů ani nemusíme všimnout a o to horší jsou však následky. Stres doslova ovlivňuje kvalitu našeho života.

Kanadský profesor Hans Selye jako první vypracoval teorii, která předpokládá, že stres je hlavní příčinou vzniku onemocnění.  Pokud je silný a dlouhodobý, může vést až k vážným onemocněním, zvyšuje např. riziko kardiovaskulárních onemocnění až o 50 %. Z klinických výzkumů vyplývá, že až 75 % případů onkologických onemocnění je přímo nebo nepřímo spojováno s nadměrným stresem. Pokud hovoříme o stresu, je třeba zdůraznit, že nepřichází nepozorovaně a na svoje oběti nečíhá někde za rohem. Člověk je tvor obdařený schopností rozpoznat mnoho signálů, které indikují blížící se nebezpečí.

Podle definice, která byla přijatá na mezinárodním kongresu o stresu, je stres „nespecifická reakce organismu na jakýkoliv vliv, který na organismus působí“. Další výstižnou definici stresu předkládá Státní zdravotnický ústav v Praze, jenž charakterizuje stres takto: „Je to proces vznikající jako odpověď našeho organismu na nadměrné požadavky, které jsou kladeny na naše tělesné a psychické rezervy. Adaptační mechanismy našeho organismu se těmto požadavkům přizpůsobují velmi pomalu a tak prožíváme ohrožení rovnováhy. Stres představuje takovou zátěž, na kterou nejsme schopni reagovat pozitivně a s požadavky se nemůžeme vyrovnat.

Mezi nejčastější příznaky způsobené tímto negativním akutním nebo chronickým stresem patří třes rukou, zvýšené pocení, tiky, zvýšená citlivost na hluk, podrážděnost, nervozita, pocity úzkosti, deprese, pocity sucha v ústech, závratě, slabost, únava, bolesti hlavy, zad, páteře, problémy s rozhodováním, zapomínání, samotářství, snížená sexuální výkonnost, nespavost, nechutenství, nebo naopak přejídání se, celkově labilní chování, v  čemž důsledku může docházet k propuknutí různých civilizačních onemocnění.

Proč jsou důsledky dlouhodobého stresu tak nebezpečné?
Stres vyvolává změny hladin hormonů a funkcí imunitního systému, srdce a trávící soustavy.  Každá stresová reakce má za cíl ochranu organismu. Nejprve se do krve vyplaví adrenalin, který způsobí zrychlení srdeční činnosti, dýchání, zvýšení krevního tlaku a krevního cukru – připravuje organismus k okamžité akci „útok, nebo útěk“. Celý tento proces trvá asi 8 sekund (probíhá podvědomě) a je obdivuhodnou souhrou chemických a elektrických signálů připravujících organismus na boj nebo útěk.

Ve druhé vlně jde druhý pomalejší „rozkaz“ přes hormonální cestu. Hormony zasahují do metabolismu organismu, do jeho energetických zásob a připravují ho na dlouhotrvající zátěž. Tyto děje jsou ve vzájemném spřežení a působí nejen na fyzickou, ale i psychickou kondici člověka. Imunita není v té chvíli pro řídící orgány tak důležitá, proto dochází k oslabení jejího vlivu.

Kombe díky svým vlastnostem umí vyvážit nepříznivé disbalance vzniklé z důvodu stresu. Navíc je schopný modulovat imunitní odpověď dle potřeby. Tudíž nedojde k potlačení imunity a tělu hrozí mnohem menší riziko vzniku civilizačních chorob.